Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 19.09.2019

13/09/2019
PH presedinte de sedinta.pdf |

  Descarcă


anexa la HCL rectificare buget .pdf |

  Descarcă


HOTARARE RECTIFICARE BUGET.pdf |

  Descarcă


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R


DISPOZITIA NR. 77 /2019
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor din data de 19.09.2019

Pinte Ilie Avram – primar al comunei Valea Viilor , județul Sibiu,
Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local în ședință ordinară la data de 19.09.2019 , ora 09,00
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN :
Art.1 - Se convoacă Consiliul Local al comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu, în şedinţă ordinară pentru ziua de joi 19 septembrie 2019, ora 09:00, ce va avea loc în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342 , conform documentului de convocare anexat.
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local Valea Viilor în format fizic și electronic.
Art.3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi însoțit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Valea Viilor.
Art.4. Cu privire la proiectul de hotărâre menționat, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(12) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul Comunei Valea Viilor.
Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1) lit.c) și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.Afiseaza toate din consiliul local...