Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 29.07.2019

19/07/2019
HCL INDICATORI.pdf |

  Descarcă


PROIECT DE HOTĂRÂRE.pdf |

  Descarcă


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R


DISPOZITIA NR. 65 /2019
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor din data de 29.07.2019

Pinte Ilie Avram – primar al comunei Valea Viilor , județul Sibiu,
Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local în ședință ordinară la data de 29.07.2019 , ora 09,00
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN :
Art.1 - Se convoacă Consiliul Local al comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu, în şedinţă ordinară pentru ziua de luni 29 iulie 2019, ora 09:00, ce va avea loc în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342 , conform documentului de convocare anexat.
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local Valea Viilor în format fizic și electronic.
Art.3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi însoțit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Valea Viilor.
Art.4. Cu privire la proiectul de hotărâre menționat, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(12) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul Comunei Valea Viilor.
Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1) lit.c) și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.Emisă in Valea Viilor la data de 19 iulie 2019
PRIMAR,
Pinte Ilie Avram
Avizat pentru legalitate, SECRETAR, Vișa Mirela Viorica

Anexă la Dispoziţia nr. 65 /19.07.2019
a Primarului comunei Valea Viilor

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 58 din 19 iulie 2019 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local a comunei Valea Viilor , care va avea loc luni , 29 iulie 2019, ora 09ºº, în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următorul :

PROIECT DE ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trim.I 2019 ;
Iniţiator: Primarul comunei Valea Viilor
Prezentate: Comisiei de specialitate A,B,C ;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiţiei „ Construire Centru Medico – Social „ .
Iniţiator: Primarul comunei Valea Viilor
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
3. Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.
Prezinta: Primarul comunei Valea Viilor .
4. Diverse
PRIMAR,
PINTE ILIE AVRAM

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...