Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 30.05.2019

24/05/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr.789 / 24.05.2019
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 53 din data de 24.05.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi, 30.04.2019 orele 13,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statului actualizat al Asociației ;
3. Diverse;Afiseaza toate din consiliul local...