Primăria Valea Viilor

Convocare sedinţă ordinară din 31.10.2019

24/10/2019
SEPT .pdf |

  Descarcă


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R


DISPOZITIA NR. 89 /2019
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor din data de 31.10.2019

Pinte Ilie Avram – primar al comunei Valea Viilor , județul Sibiu,
Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local în ședință ordinară la data de 31.10.2019 , ora 09,00
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN :
Art.1 - Se convoacă Consiliul Local al comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu, în şedinţă ordinară pentru ziua de joi 31 octombrie 2019, ora 09:00, ce va avea loc în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342 , conform documentului de convocare anexat.
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local Valea Viilor în format fizic și electronic.
Art.3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi însoțit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Valea Viilor.
Art.4. Cu privire la proiectul de hotărâre menționat, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(12) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul Comunei Valea Viilor.
Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1) lit.c) și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.


PROIECT DE ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2019;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trim.III 2019 ;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor ,
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
4.Proiect hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei
burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului
I din anul școlar 2019-20120 ;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor,
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
5. Proiect hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii : „ REABILITAREA MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN COMUNA VALEA VIILOR - LOCALITATE ÎNSCRISĂ ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO, JUDEȚUL SIBIU”;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor,
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
6. Proiect hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor,
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare șiFuncționare al Consiliului Local Valea Viilor;
Iniţiator : Primarul comunei Valea Viilor,
Prezentate: Comisiilor de specialitate A,B,C ;
8. Diverse :
- Aducerea la cunoştinţa Consiliului Local a Decizie 42/2019 a Curtii de Conturi Sibiu,
-Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor
Afiseaza toate din consiliul local...