Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 12.12.2018

06/12/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 2017 / 05.12.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 163 din data de 06.12.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc miercuri , 12.12.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2018;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Sibiu ca urmare a noilor modificari legislative imperative prevazute de OUG 74/2018. ;
4.Proiect de hotărâre privind modificarea actului adiţional la Contractul de delegare- cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară şi aprobarea nivelului tarifului unic ajustat ;
5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2018;
6.Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...