Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 23.11.2017

16/11/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1884 / 04.12.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 143 din data de 16 noiembrie 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de ordinară care va avea loc joi 23 noiembrie 2017 orele 09,00 în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342, cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 53 / 2017 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2017-2018 ;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 54 / 2017 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2018 ;
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 55 / 2017 privind stabilirea imppzitelor şi taxelor locale ,precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018;
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 56 / 2017 privind revocarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea preluării în administrare pe perioadă determinată a faţadelor clădirilor din zona de protecţie al site UNESCO, în vederea accesării de fonduri prin programul POSDRU sau alte programe ;
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;Afiseaza toate din consiliul local...