Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 26.04.2018

19/04/2018

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr. 597 / 19.04.2018
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 71 din data de 17.04.2018, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 26.04.2018 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile din bugetul local al comunei Valea Viilor pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2018;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local pentru supravegherea şi controlul Bolii Lyme în localitatea Valea Viilor în anul 2018;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2017-2018;

4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trim I 2018 ;

5.Proiect de hotărâre privind adoptarea Rezoluției privind susținerea UNIRII cu Republica Moldova;
6. Diverse ;
- Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. I. 2018Afiseaza toate din consiliul local...