Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 31.01.2019

23/01/2019

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
Nr.102 / 23.01.2019

C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 5 din data de 23.01.2019, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință aordinară care va avea loc joi, 31.01.2019 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social , pentru anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea PAAR 2019 ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Valea Viilor pe anul 2019 ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurată de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2018;
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimonial public şi privat al comunei Valea Viilor la data de 31.12.2018 ;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Viilor județul Sibiu ;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 35/2018 privind implementarea proiectului „Dotare cabinet stomatologic – Complex Medico Social Valea Viilor „ în vederea depunerii proiectului pentru finanțare nerambursabilă în cadrul - PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 - MĂSURA M5/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE, din cadrul SDL GAL Podișul Mediașului ”;


10. Diverse ;
- Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. IV. 2018 ;
-Raport Secretar - comuna Valea Viilor anul 2018 .Afiseaza toate din consiliul local...