Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 23.02.2017

17/02/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 13 din data de 16.02.2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință ordinară care va avea loc joi , 23.02.2017 orele 09,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Valea Viilor de a vota “pentru“ acceptarea de noi membri în Asociaţie şi completarea în consecință a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaş ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la Programul competitiv de finantare : "INVESTITII LA NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUARII CU NUTRIENTI “ prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd ,
3. . Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. IV 2016
4. Diverse ;
- Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2016 ;Afiseaza toate din consiliul local...