Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 31.08.2017

26/08/2017

C O N V O C A T O R
Nr. 1284 / 26.08.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 87 din data de 26 august 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de ordinară care va avea loc JOI , 31 august 2017 orele 9,00 în sala de ședințe a Primăriei Valea Viilor , strada Principală nr. 342 , cu următoarea :
ORDINEA DE ZI :


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a finanţării lucrărilor suplimentare efectuate în cadrul „ PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI VALEA VIILOR PRIN INVESTIŢII ÎN MODERNIZAREA REŢELEI STRADALE, AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI, RENOVAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE VALEA VIILOR ŞI MOTIŞ , DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL – ÎNFIINŢARE CENTRU AMINTIRI FRUMOASE „ ;
2. Proiect de hotărâre privind admiterea /respingerea contestaţiei privind salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor ;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2017 ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.19/2017 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubriyare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 ;
5. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...