Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 19.09.2019

19/09/2019

M I N U T A
Ședinței ordinare a Consiliului Local Valea Viilor din data de 19.09.2019

Intocmită azi 19.09.2019 ora 11,30 cu ocazia încheierii Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor , jud. Sibiu.

Din totalul de 10 consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri, lipseşte domnul Urdă Ciprian; şedinţa fiind legal constituită .
Participă de drept : Pinte Ilie Avram – Primar ,Vişa Mirela Viorica –Secretar şi doamna Avram Maria .
Având în vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local şi în urma discutiilor purtate şi a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 37/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă – 10 voturi pentru
2. HOTĂRÂREA Nr. 38/ 2019 privind aprobarea contului de execuţie trim. IV 2019; - 10 voturi pentru .
În conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va publica la sediul Primăriei Valea Viilor .


SECRETARUL COMUNEI,
VIŞA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...