Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 29.08.2019

29/08/2019

M I N U T A
Ședinței ordinare a Consiliului Local Valea Viilor din data de 29.08.2019

Intocmită azi 29.08.2019 ora 13,30 cu ocazia încheierii Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor , jud. Sibiu.

Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri ; şedinţa fiind legal constituită .
Participă de drept : Pinte Ilie Avram – Primar
Vişa Mirela Viorica –Secretar
Având în vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local şi în urma discutiilor purtate şi a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. HOTĂRÂREA Nr. 34/ 2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 35/ 2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesionare nr. 3 / 06 octombrie 1995 de la dl. Purice Valeriu la dl. Szekely –Sitea Cătălin Dorin;
3. HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim.III 2019;

În conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va publica la sediul Primăriei Valea Viilor .Afiseaza toate din consiliul local...