Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 31.10.2019

31/10/2019

M I N U T A
Ședinței ordinare a Consiliului Local Valea Viilor din data de 31.10.2019

Intocmită azi 31.10.2019 ora 13,30 cu ocazia încheierii Sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Viilor , jud. Sibiu.

Din totalul de 11 consilieri sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri, şedinţa fiind legal constituită .
Participă de drept : Pinte Ilie Avram – Primar ,Vişa Mirela Viorica –Secretar şi doamna Avram Maria .
Având în vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local şi în urma discutiilor purtate şi a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 39/ 2019 privind aprobarea modificării și completării
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă
1. nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015 ; - 11 voturi pentru
2. HOTĂRÂREA Nr. 40/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019; - 11 voturi pentru
3. HOTĂRÂREA Nr. 41/ 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Valea Viilor pe trim. III 2019; - 11 voturi pentru
4. HOTĂRÂREA Nr. 42/ 2019 privind aprobarea numărului de burse și al
cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2019-2020; - 11 voturi pentru
5. HOTĂRÂREA Nr. 43/ 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi; - 10 voturi pentru , 1 vot abtinere (dl consilier Urdă Ciprian)
6. HOTĂRÂREA Nr. 44/ 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Valea Viilor ; - 11 voturi pentru
7. HOTĂRÂREA Nr. 45/ 2019 privind actualizatea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITAREA MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN COMUNA VALEA VIILOR - LOCALITATE ÎNSCRISĂ ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO, JUDEȚUL SIBIU ”; - 11 voturi pentru

În conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va publica la sediul Primăriei Valea Viilor .Afiseaza toate din consiliul local...