Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 12.12.2018

12/12/2018
decembrie.PDF |

  Descarcă


HCL decembrie.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 12.12.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de extraordinară, din data de 12.12.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 47/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. HOTĂRÂREA Nr. 48/2018 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2018;
3. HOTĂRÂREA Nr. 49/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019 ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 50/2018 privind privind modificarea, începând cu data de 01.01.2019 a Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 51/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Valea Viilor, de a vota ”pentru” modificarea – conform avizelor ANRSC, a actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari;
6. HOTĂRÂREA Nr. 52/2018 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2019;
7. HOTĂRÂREA Nr. 53/2018 privind modificarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...