Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 23.08.2018

31/08/2018
august 1.PDF |

  Descarcă


august 2.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 23.08.2018
Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 23.08.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. HOTĂRÂRE NR. 29 /2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Valea Viilor de a vota în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin act aditional;

2. HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Valea Viilor de a vota ”pentru” aprobarea nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea aplicării lor cu data de 1.10.2018, în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari;

3. HOTĂRÂREA Nr. 31 /2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul Comunei Valea Viilor pentru perioada 2018-202;

4. HOTĂRÂREA Nr. 32 /2018 privind aprobarea vânzării unui locuințe către actualul titular al contractului de închiriere familia Floca Ioan şi Maria în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația locuințe ;

5. HOTĂRÂREA Nr. 33 /2018 privind aprobarea vânzării unui locuințe către actualul titular al contractului de închiriere familia Maghiary Imre Gyorgy în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația locuințe ;

6. HOTĂRÂREA Nr. 34 /2018 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2018 ;

7. HOTĂRÂREA NR. 35 / 2018 privind implementarea proiectului „Dotare cabinet stomatologic – Complex Medico Social Valea Viilor „ în vederea depunerii proiectului pentru finanțare nerambursabilă în cadrul - PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 - MĂSURA M5/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE, din cadrul SDL GAL Podișul Mediașului ;
SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...